Eiko, William Johnston.jpg

Eiko Otake in "Eiko in Valparaiso." Photo by William Johnston.
Eiko Otake in "Eiko in Valparaiso." Photo by William Johnston.